اهمیت استفاده از سیستم های Roger برای کم شنوایان

اهمیت استفاده از سیستم های Roger برای کم شنوایان