کودکان

کاشت حلزون

کاشت حلزون

یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی مفید برای افراد دارای کاهش شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق، کاشت حلزون است.

کاشت حلزون یک وسیله پزشکی است که به کمک عمل جراحی کار گذاشته می شود و بدین ترتیب بخش های آسیب دیده ی گوش داخلی را دور می زند. به منظور اینکه فرد بتواند به کمک کاشت حلزون بشنود، باید یک پروسسور گفتار که مشابه سمعک است، توسط فرد استفاده شود.  این سیستم معمولا برای کودکانی استفاده می شود که دارای کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه شدید تا عمیق هستند و سمعک برای آنها موثر واقع نشده است. کاشت حلزون ها همچنین می توانند با سیستم Roger هم استفاده شوند.