کودکان

میزان کاهش شنوایی

میزان کاهش شنوایی

درجات مختلف کم شنوایی به قرار زیر است: خفیف، متوسط، شدید و عمیق. هر کدام از این سطوح کم شنوایی، مشکلات و نیازهای مختلفی به درمان ها و تکنولوژی های مختلف را برای فرد ایجاد می کنند.

افرادی که کم شنوایی شدید تا عمیق مادرزادی دارند، ممکن است نتوانند واضح صحبت کنند. چرا که صدای افراد را به وضوح نمی توانند بشنوند تا از روی آن الگو برداری کنند. در حالی که این فرآیند در پیشرفت زبان و گفتار امری حیاتی است. هم چنین آنها صدای خودشان را هنگام تولید گفتار نمی توانند به خوبی بشنوند، بنابراین امکان تصحیح صدای تولیدی خودشان را هم ندارند. بنابراین، به سختی می توانند گفتار واضحی داشته باشند.

تحقیقات نشان داده است که از هر 1000 کودک تازه متولد شده، 3 نفر آنها دارای نقص شنوایی مادرزادی هستند. مطالعات نشان داده است که در صورتی که کم شنوایی های ناشی از عفونت های راجعه ی گوش، کم شنوایی های فرکانس بالا و کم شنوایی یک طرفه را هم حساب کنیم، این رقم بیشتر نیز خواهد شد که ممکن است حتی به یک کودک از هر ده کودک یا حتی بیشترهم برسد.