کودکان

افت شنوایی

افت شنوایی

از زمانی که به مشکل شنوایی فرزندتان پی برده اید، ممکن است سوالات زیادی در ذهن شما نقش بسته باشد. اولین پرسش این بوده است که "افت شنوایی چیست؟"

افت شنوایی زمانی رخ می دهد که توانایی شنیدن فرد به هر علتی کاهش یافته باشد.کم شنوایی فهم گفتار و برقراری ارتباط را با مشکل مواجه می کند و پیگیری آن به طور ویژه، در مورد کودکان اهمیت دارد. چرا که شکل گیری مهارتهای زبانی و گفتاری آنها را به مخاطره می اندازد. کم شنوایی می تواند علتهای مختلفی داشته باشد و به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.