کودکان

اهمیت بررسی شنوایی اطفال

اهمیت بررسی شنوایی اطفال

در سال ها ی اول زندگی، شنوایی نقش بسیار مهمی در پیشرفت اجتماعی، احساسی و شناختی کودک دارد. حتی یک کاهش شنوایی ملایم هم می تواند بر روی توانایی پیشرفت مناسب زبان و گفتار کودک تاثیر بگذارد. چراکه دوران طلایی یادگیری زبان، سه سال اول زندگی کودک است. تحقیقات نشان داده است کودکانی که دارای کم شنوایی هستند و مداخلات به موقه در مورد آنها انجام می شود نسبت به کسانی که اقدامی در مورد آنها صورت نمی گیرد ، به مهارت های زبانی بهتری دست پیدا می کنند.

خبر خوب اینکه مشکلات شنوایی در صورتی که به موقع تشخیص داده شوند و اقدامات لازم در اسرع وقت در مورد آنها انجام شود، می توانند قابل رفع شوند. ایده آل ترین حالت این است که قبل از سن 6 ماهگی، مشکل شنوایی کودک شناسایی شده و جهت غلبه بر آن اقدامات لازم صورت گیرد. بنابراین ارزیابی شنوایی در کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است.