چگونه می شنویم؟

چگونه می شنویم؟

طی فرآیند شنیدن، صدایی که در محیط وجود دارد، از طریق مجرای گوش هدایت شده و موجب حرکت پرده ی گوش و ارتعاش آن می شود. ارتعاش پرده، استخوانچه ها را تا حلزون به حرکت در می آورد. ارتعاش منتقل شده به حلزون، مایع موجود در حلزون را حرکت می دهد. با حرکت مایع موجود در حلزون، سلول های موئی که در آن قرار دارند، خم می شوند. سلولهای موئی سیگنال های عصبی را ایجاد می کنند که توسط عصب شنوایی قابل دریافت هستند. عصب شنوایی سیگنال ها را به مغز ارسال می کند؛ جایی که سیگنال ها مورد تفسیر قرار می گیرند.