میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی:

بین کامل شنیدن و هیچ نشنیدن، درجات مختلفی از کم شنوایی وجود دارد. انجام صحیح و حرفه ای آزمایش های مربوط به شنوایی، تنها راه برای پی بردن به میزان دقیق این کاهش شنوایی و یافتن بهترین راه برای درمان آن است.

کاهش شنوایی خفیف:

صداهای خفیف شنیده نمی شوند ودر محیط های شلوغ درک گفتار ضعیف می شود.

کاهش شنوایی متوسط:

صداهای آرام یا متوسط شنیده نمی شوند. فهم گفتار در حضور نویز بسیار دشوار می شود.

کاهش شنوایی شدید:

ارتباطات باید با صدای بسیار بلند انجام شوند.مکالمات گروهی به شدت فرد را به زحمت می اندازند.

کاهش شنوایی عمیق:

تنها یک سری صداهای بسیار بلند شنیده می شوند. بدون سمعک، ارتباط حتی با تلاش و تقلای بسیار زیاد فرد هم مقدور نمی باشد.