آیا سمعک می تواند شنوایی را برگرداند؟

آیا سمعک می تواند شنوایی را برگرداند؟

آیا سمعک می تواند شنوایی را برگرداند؟

به یاد داشته باشید که سمعک شنوایی فرد را به او باز نمی گرداند. بلکه به فرد کمک می کند با مشکلات ناشی از کم شنوایی اش کنار بیاید. این وسیله نه برای پیشگیری از کاهش شنوایی است و نه برای درمان آن، بلکه یک وسیله ی کمکی است که با تقویت صداها، آنها را برای فرد قابل شنیدن می کند. البته به یاد داشته باشید که استفاده از وسیله های کمک شنیداری از اینکه درک شنوایی فرد به علت کمتر در معرض صدا قرار گرفتنش کاهش یابد، جلوگیری می کنند.