ساختار سیستم شنوایی

ساختار سیستم شنوایی به زبان ساده

برای درک بهتر کم شنوایی ، ابتدا بهتر است آناتومی گوش را بشناسیم. گوش دارای سه بخش اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی:

اجزای گوش خارجی:

 

لاله گوش – صداها را جمع آوری کرده و به داخل کانال گوش هدایت می کند.

کانال گوش– صداها را به بخش های داخلی تر هدایت می کند.

 

اجزای گوش میانی:

 

پرده گوش – موج صوتی را به ارتعاش تبدیل می کند.

استخوانچه ها – این زنجیره مرکب از سه استخوان کوچک،  ارتعاشات را به حلزون گوش منتقل می کند.

 

اجزای گوش داخلی:

حلزون – حاوی مایع مخصوص و سلولهای «موئی» بسیار حساسی است.  این ساختارهای مومانند ریز، زمانی که توسط صدا تحریک شوند به حرکت درمی آیند و انرژی مکانیکی صوت را به امواج الکتریکی عصبی تبدیل می کنند.

سیستم دهلیزی – ساختار خاصی است که مسئول درک تعادل و دریافت حرکات سر می باشد.

عصب شنوایی – پیام های صوتی را به صورت الکتریکی و عصبی، از حلزون گوش به مغز منتقل می کند.