امکانات و قابلیت ها

آیا کاهش شنوایی شما دارای شیب بسیار زیادی است؟

آیا کاهش شنوایی شما دارای شیب بسیار زیادی است؟

در افرادی که دارای کم شنوایی در محدوده ی فرکانس های بالا هستند، در حالیکه شنوایی آنها در محدوده فرکانس های پایین تقریبا دست نخورده و سالم است، اگر به شیوه ای بتوان صداهای دارای فرکانس بالا را به کمک همان نواحی دارای شنوایی نرمال شنید، بخش عمده ی مشکل در شنیدن این صداها حل خواهد شد.

تصور کنید که بر روی یک نیمکت چهار نفر می توانند بنشینند. برای اینکه یک یا دونفر بیشتر هم بتوانند بر روی این نیمکت بنشینند، لازم است چهار نفر اول کمی متراکم تر بنشینند تا جا برای افراد اضافه هم باز شود. اگر نواحی سالم تر فرکانس پایین را شبیه آن نیمکت در نظر بگیریم، در شرایط عادی در این نواحی یک سری صداهای فرکانس پایین دریافت می شوند. اگر صداهای فرکانس پایین بتوانند متراکم تر شوند تا صداهای نواحی آسیب دیده هم در این ناحیه جای بگیرند و قابل شنیدن شوند، بخش عمده مشکل شنوایی فرد در این محدوده فرکانسی حل می شود.

طبق آنچه در تصویر مشاهده می نمایید، لازم است افراد روی نیمکت کمی متراکم تر بنشینند تا جای کافی برای نشستن یک نفر و یا دو نفر اضافه تر هم فراهم شود.

به این عمل تراکم گفته می شود.

سمعک های فوناک با دارا بودن قابلیت تراکم، صداهای مناطق آسیب دیده فرکانس بالا همچون "س"  را نیز برای فرد قابل شنیدن می کنند و نگرانی کاربران در رابطه با نشنیدمن کلمات حاوی این صدا را از میان می برند