آزمایشات شنوایی

آزمون های الکتروفیزیولوژیک

آزمون های الکتروفیزیولوژیک

برای افرادی که نمی توانند در آزمون های رفتاری با ما همکاری کنند، تست های آبجکتیو که نیازی به همکاری مستقیم ندارند (مانند ABR و ASSR) جایگزین شده اند. صداهایی کلیک مانند از طریق گوشی به گوش فرستاده و پاسخ راه های مرکزی شنوایی تا سطح ساقه ی مغز ثبت می شود.