آزمایشات شنوایی

گسیل های صوتی گوش(OAEs)

گسیل های صوتی گوش(OAEs)

تست خاصی جهت ارزیابی عملکرد حلزون است. صداها از طریق یک بلندگوی کوچک به داخل گوش فرد فرستاده می شوند. در حالی که یک میکروفون پاسخ های حلزون نسبت به صداهای فرستاده شده را ثبت میکند که به آن گسیل گفته می شود. این روش اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد سلولهای مویی حلزون در اختیار ادیولوژیست قرار می دهد. این آزمون در شرایط خاص و برای افرد خاص کاربرد دارد.