آزمایشات شنوایی

تمپانومتری

تمپانومتری
این تست به ادیولوژیست این امکان را می دهد که از وضعیت گوش میانی و پرده گوش فرد آگاه شود. یک حجم هوا به داخل گوش فرد فرستاده میشود و میزان حرکت پرده در پاسخ به این حجم هوا ثبت می شود.