آزمایشات شنوایی

ادیومتری گفتاری

ادیومتری گفتاری

این آزمایش جهت تعیین میزان درک فرد از گفتار انجام می‌شود به این صورت که ، کلماتی از طریق هدفون به آزمایش شونده ارائه شده و او باید این کلمات را تکرار کند.